Nhà có đàn mèo xám xanh 2 đực cụp và 1 đực tai thẳng.
2 đực cụp 4 triệu 1 bé
1 đực tai thẳng 3,5 triệu
Đã tiêm ngừa 1 mũi và có sổ. Đọc thêm : https://petee.vn/danh-muc/mua-ban-meo/
Bài viết khác cùng Box :